Lesregelement

Aanmelden
Een leerling wordt schriftelijk aangemeld via het inschrijfformulier. In de meeste gevallen vindt u dit formulier op in de balletschool. Niet ondertekende inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Aanmelding kan tijdens het gehele seizoen maar bij voorkeur voor 10 september.

Bij plaatsing verbindt de lesgeldplichtige zich
– voor het gehele seizoen of bij latere plaatsing voor de periode die nog binnen dat seizoen valt;
– voor de gehele cursus of het gehele project.

Start & einde van de lessen
Het seizoen 2018-2019 van ADP loopt van 10-09-2018 tot 30-06-2019. Kortlopende cursussen, workshops, masterclasses en projecten starten op een nader aan te geven tijdstip. Uw inschrijving & machtiging loopt vanzelf af op 30-06-2019. Het volgende seizoen dient u zich op nieuw in te schrijven.

Doorgang van de lessen
Een les start alleen bij voldoende inschrijvingen. Dat is voor iedere les een minimuum van 5 leerlingen. Maar schrijf je vooral in want zodra het aantal bereikt is kan de les meteen beginnen. Het maximuum aantal leerlingen
bedraagt 20.

Plaatsing
– Leerlingen worden geplaatst in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen;
– Indien een leerling, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de leerling op een wachtlijst gezet. Bij de eerstkomende gelegenheid wordt de leerling dan bij voorrang geplaatst;
– Leerlingen die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan worden in een volgend seizoen niet geplaatst;
– Het management heeft het recht een leerling naar een andere les te verplaatsen, indien hier gegronde redenen voor zijn.

Afwezigheid van de docent
Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe ingehaald. De school garandeert echter dat in een schooljaar tenminste 35 lessen worden gegeven. Indien dit aantal lessen niet kan worden aangeboden, zal ADP financieel compenseren tot aan het minimum van deze 35 lessen.

Afwezigheid van de leerling
Indien u niet in staat bent een les te volgen, stellen wij het op prijs wanneer u het ons telefonisch of aan de docent laat weten. Indien u afgemeld heeft, kunt u deze les in een andere les inhalen.

Fysieke & leerproblemen
De docenten van ADP houden zoveel mogelijk rekening met eventuele fysieke of leerproblemen (denk bijvoorbeeld aan dyslectie of ADHD) van de leerling. Als er specifieke problemen zijn willen zij graag op de hoogte worden gebracht.

Wijziging van uw gegevens
Nieuw telefoonnummer? Nieuw e-mail adres? Verhuizing? Iemand anders gaat de rekening betalen?
Wilt u elke wijziging van uw gegevens op het inschrijfformulier z.s.m aan de administratie doorgeven, bij voorkeur per email?

Klachtenregeling
In geval van een klacht kunnen leerlingen / ouders/verzorgers contact opnemen met Astrid Huijzen.